Open Library Directory

Worldwide libraries related directories

Library :: Japan

Libraries in Japan

Aichi

Aizu

Akashi

Akita

Aoyama

Asahikawa

Bukkyo

Chiba

Chofu-shi

Chuo

Chuogakuin

Dokkyo

Fuchinobe

Gifu

Kasugai Aichi

Kawatetsu

Kobe

Kochi

Kyoto

Nagasaki

Nagoya

Okinawa

Sendai

Tokyo

Tottori City

Tsukuba

Wakayama

Yokohama

Submit a new library