Open Library Directory

Worldwide libraries related directories

Library :: China

Libraries in China

Beijing

Hebei

Lanzhou

Liaoning

Nanjing

Shanghai

Shantou

Tianjin

Tsinghua

Zhejiang

Submit a new library